Kolorowe przedszkole

Bernat Marcin, Chudzik Amelia, Cuber Przemysław, Janiec Kacper, Kozioł Klaudia, Kozioł Przemysław, Kudłacik Jakub, Magdziak Julia, Marut Arkadiusz,Marut Marcin, Młynarczyk Emilia, Pałamarz Julia, Piela Tomasz, Pikuła Kinga,Puzio Dagmara, Puzio Paulina, Rędzio Martyna, Rojek Filip, Serafin Szymon,Surowiec Dawid, Surowiec Dominik, Surowiec Weronika, Szukalska Kamila, Wyka Aleksandra

Regulamin Kolorowego Przedszkola

Niniejszy regulamin stanowi integralna część karty zgłoszenia dziecka do Kolorowego Przedszkola.

1. Informacje ogólne:

 1. Przedszkole mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach, ul. Szkolna 8.
 2. Przedszkole sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną. Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnych programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN.
 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem zdrowia i higieny pracy.
 4. Przedszkole funkcjonuje codziennie od godz. 9.00 do 13.00 w okresie od 1 września 2009 roku do 11 grudnia 2009 roku.
 5. Istnieje możliwość wykupienia obiadów dla dziecka ( jednodaniowy obiad w cenie 1,50 zł.).
 6. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach przedszkolnych posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
 7. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za powierzone pod opiekę Dziecko.
 8. Przedszkole zapewnia opiekę logopedyczną i psychologiczną.

2. Rodzice:

 1. Rodzice zobowiązują się do pełnienia dyżurów w Przedszkolu według ustalonego harmonogramu.
 2. Rodzice zobowiązują się  przyprowadzać zdrowe Dziecko.
 3. Rodzice, po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka, zobowiązani są do jego odebrania najszybciej jak to możliwe.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania w karcie wszelkich istotnych danych o zdrowiu (np. alergie) i przyzwyczajeniach Dziecka.
 5. W przypadku, gdy Dziecko odbiera osoba inna, niż podana w karcie zgłoszeniowej, rodzice zobowiązani są do dostarczenia pisemnego oświadczenia z danymi personalnymi osoby odbierającej.
 6. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia Dziecka w niezbędne obuwie miękkie i strój wygodny dla dziecka do zajęć.
 7. Rodzice włączają się aktywnie w zadania prowadzone w ramach realizacji usługi – utworzenie i prowadzenie form edukacji przedszkolnej: „Kolorowego Przedszkola