Klub przedszkolaka

W roku szkolnym 2010/2011 realizowaliśmy projekt „Klub Przedszkolaka”.

Chudzik Amelia, Cuber Przemysław, Kowal Amelia, Lidwin Amelia, Lidwin Kacper, Magdziak Julia, Marut Arkadiusz, Marut Marcin, Maślanka Wojciech, Młynarczyk Emilia, Pałamarz Dominik, Pałamarz Julia, Piela Tomasz, Rędzio Martyna, Serafin Szymon, Stolarz Julia, Stolarz Karol, Surowiec Dawid, Wolak Aleksandra, Wolak Julia, Wyka Aleksandra

Szanowni Rodzice

Edukacja przedszkolna jest najważniejszym etapem edukacji. Przedszkola nie są „przechowalniami” dzieci. To od jakości ich pracy zależą szanse dalszego kształcenia w szkołach. Tymczasem w Polsce dzieci wiejskie mają znacznie trudniejszy dostęp do edukacji przedszkolnej, niż dzieci w miastach. Dlatego przygotowaliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Bojanowie partnerski projekt, który wygrał konkurs Programu Integracji Społecznej realizowanego przez gminę Bojanów. Klub Przedszkolaka RAZ, DWA, TRZY   to pierwszy krok do: wyrównania szans edukacyjnych dzieci wiejskich i miejskich, wypracowania modelu edukacji przedszkolnej dostosowanego do potrzeb środowiska wiejskiego, współpracy rodziców i nauczycieli, budowania lokalnych koalicji na rzecz edukacji dzieci.

Specyfika Klubu Przedszkolaka „RAZ, DWA, TRZY”

Charakterystyczną cechą naszego Klubu Przedszkolaka jest to, że dzieci nie są dzielone na grupy wiekowe. Wszystkie chodzą do jednej, kilkunastoosobowej grupy, przypominającej wielopokoleniową rodzinę, w której silniejsi opiekują się słabszymi, a młodsi uczą od starszych. W takiej atmosferze nasze przedszkolaki łatwiej zaadaptują się do życia w przedszkolu a później w szkole, starsze stają się bardziej odpowiedzialne, a wszystkie uczą się współdziałania i życia społecznego.

Spodziewane efekty programu

Korzyści z projektu odniosą wszyscy: dzieci, rodzice i cała społeczność lokalna, nauczyciele Klubów Przedszkolaka i gminy. Mamy nadzieję, że uczestnicy projektu założą Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, nauczą się prowadzić przedszkola, pozyskiwać środki na ich działalność i współpracować ponad podziałami.

Regulamin Klubu Przedszkolaka „RAZ DWA TRZY”

Niniejszy regulamin stanowi integralna część karty zgłoszenia dziecka do Klubu Przedszkolaka „RAZ DWA TRZY”.

1.Informacje ogólne:

 1. Klub mieści się w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach, ul. Szkolna 8.
 2. Klub sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną. Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna realizowana jest na podstawie aktualnych programów dla przedszkoli zatwierdzonych przez MEN.
 3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem zdrowia i higieny pracy.
 4. Klub funkcjonuje codziennie od godz. 9.00 do 12.00 w okresie od 11 marca 2009 roku do 19 czerwca 2009 roku.
 5. Istnieje możliwość wykupienia obiadów dla dziecka ( jednodaniowy obiad w cenie 2,20 zł.).
 6. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach klubu posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.
 7. Klub ponosi odpowiedzialność za powierzone pod opiekę Dziecko.
 8. Klub zapewnia opiekę logopedyczną i psychologiczną.

2. Rodzice:

 1. Rodzice zobowiązują się do pełnienia dyżurów w Klubie według ustalonego harmonogramu.
 2. Rodzice zobowiązują się przyprowadzać zdrowe Dziecko.
 3. Rodzice, po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka, zobowiązani są do jego odebrania najszybciej jak to możliwe.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania w karcie wszelkich istotnych danych o zdrowiu (np. alergie) i przyzwyczajeniach Dziecka.
 5. W przypadku, gdy Dziecko odbiera osoba inna, niż podana w karcie zgłoszeniowej, rodzice zobowiązani są do dostarczenia pisemnego oświadczenia z danymi personalnymi osoby odbierającej.
 6. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia Dziecka w niezbędne obuwie miękkie i strój wygodny dla dziecka do zajęć.
 7. Rodzice włączają się aktywnie w zadania prowadzone w ramach realizacji usługi – utworzenie i prowadzenie form edukacji przedszkolnej: Kluby Przedszkolaka „Raz Dwa Trzy”.