Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu znak ZP.340.1.2016

Opublikowano: Zaktualizowano:

ZP.340.1.2016                                                        Stany, dnia 09.12. 2016 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Szanowni Państwo:

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (tj.  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na zadanie pn. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Stanach

odbyło się w dniu 09/12/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 200.000,00 zł brutto. ( słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Oferty złożyli:

Nr oferty Firma/nazwisko

adres wykonawcy

Cena Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1. Centrum Plus Sp. z o.o.

ul. Towarowa 4

36-100 Kolbuszowa

 

168 083,22 zł 31.12.2017 r. przelew